Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2019 : 478
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0939531246
  • Email:
   nguyenthikimloan246@ gmail.com
 • Kiêm Thị Sóc KHa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0357192083
  • Email:
   kiemthisockha@gmail.com
 • Kim Thị Hoa Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365663004
 • Phan Hồng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   09694080273
  • Email:
   phanhongyen1996gmail.com
 • Nguyễn Trúc Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986761080
  • Email:
   quynhnguyen1996@gmail.com
 • Trần Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388888782
  • Email:
   tranthithutrang.782@gmail.com
 • Lê Thị Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0762803757
  • Email:
   lethitruccld@gmail.com
 • Dương Hồng Thăm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368525381
  • Email:
   duonghongthamcld@gmail.com